فهرست خدمات تخصصی

انیمیشن اینتروی ترفندستان

پس از ریدیزاین وبسایت ترفندستان، سفارشی جهت ساخت یک انیمیشن کوتاه نیز به اسپیرال داده شد تا به عنوان اینترو در ابتدای ویدئوهای آموزشی تولید شده توسط ترفندستان استفاده گردد. وبسایت ترفندستان بیش از ده سال بود که در زمینه فناوری اطلاعات فعالیت می کرد و صدها هزار کاربر در انجمنهای تخصصی آن فعالیت کرده بودند.